Biologia

Erozja

Woda, wiatr, lód i wiele innych czynników powodują erozję gleb oznaczającą ich niszczenie. Spadające krople deszczu rozluźniają cząstki gleby, które może następnie unosić spływająca woda. Również wiatr osłabia zwięzłość gleby, rozwiewając cząstki glebowe, co szczególnie dobrze widać na terenach suchych, nie-porośniętych roślinnością. Jest to proces naturalny, ale jego tempo i nasilenie zależą w znacznym stopniu od działalności człowieka. Erozja gleb jest ważnym problemem, któremu poświęca się niestety zbyt mało uwagi. Według danych Ministerstwa Rolnictwa USA, same Stany Zjednoczone tracą corocznie w wyniku tego około 4,2 mld ton powierzchniowych warstw gleby, a blisko 1/5 gleb uprawnych w USA jest tym procesem zagrożona. Ponieważ w wyniku erozji część substancji mineralnych i materii organicznej zostaje z gleby bezpowrotnie usunięta, proces ten znacznie obniża jej wartość użytkową. Niedobory substancji odżywczych w zerodowanej glebie rekompensuje się intensywnym nawożeniem. Niektóre rodzaje aktywności ludzkiej, np. niewłaściwa gospodarka rolna, wyręby lasów pod budowę dróg i domów, przyśpieszają erozję gleb. Proces ten odbija się na strukturze i funkcjonowaniu całego ekosystemu i wpływa także na gospodarkę człowieka. Dostające się do rzek, strumieni i jezior cząstki glebowe tworzą w nich osady, które razem z pestycydami i składnikami nawozów zanieczyszczają wody i powodują zatrucia ryb.